Konferencje

Negatywne skutki braku audytu komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie

Efektywna komunikacja wewnętrzna nie jest czynnikiem motywującym samym w sobie, jednak bez niej sprawne zarządzanie firmą wydaje się niemożliwe. Od sprawnej komunikacji zależy bardzo wiele. Odpowiada ona w dużej mierze za efektywność wszystkich podejmowanych działań, pozwala zrozumieć misję i cele organizacji, a także indywidualne obowiązki oraz odpowiedzialność każdemu pracownikowi. Jednak w środowisku cyfrowym stale pojawiają się nowe rodzaje barier komunikacyjnych, a brak audytu komunikacji wewnętrznej może je tylko pogłębić. Co grozi Twojej organizacji?

Komunikacja w firmie – oczekiwania a rzeczywistość

Komunikacja wewnętrzna w firmie (https://www.exacto.pl/komunikacja-wewnetrzna/) to kluczowy czynnik wpływający na zaangażowanie pracowników. Według raportu „State of The Sector 2022/2023”, rośnie również rola komunikacji wewnętrznej w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, poczucia przynależności i budowania inkluzywnego miejsca pracy. Taką funkcję komunikacji wewnętrznej wskazuje 74% badanych z ponad 2 tysięcy organizacji na całym świecie.

Z kolei według 67% ekspertów komunikacji wewnętrznej i przedstawicieli HR, public relations wewnętrzny ma przede wszystkim na celu komunikować w sposób transparentny strategię firmy. Zaprezentowane dane nie pozostawiają zatem żadnych wątpliwości – komunikacja wewnętrzna ma zasadniczy wpływ na najważniejsze obszary działalności każdej organizacji.

Nadal jednak zdarza się często, że działania w obszarze komunikacji wewnętrznej podejmowane są wyłącznie z potrzeby chwili, co w efekcie przekłada się na ich niską jakość oraz efektywność.  Tymczasem PR wewnętrzny powinien być nieustannie „pielęgnowany”, stanowić nieodłączny element komunikacji zintegrowanej. Jakiekolwiek zaniedbanie w tym obszarze może prowadzić m.in. do odpływu najcenniejszych pracowników z organizacji i problemów ze znalezieniem nowych talentów na ich miejsce. Również niepodejmowanie żadnych działań w celu naprawy zaistniałej sytuacji (audyt komunikacji wewnętrznej) niesie ze sobą szereg niekorzystnych konsekwencji.

Negatywne skutki braku audytu

Brak audytu komunikacji wewnętrznej w firmie przede wszystkim wpływa negatywnie na efektywność i relacje wewnętrzne. Wskutek tego:

  • zwiększa się poziom dezinformacji w firmie – niewdrożone strategie komunikacji wewnętrznej powodują, że pracownicy często opierają się na plotkach i nieoficjalnych źródłach informacji, co często prowadzi do pojawiania się dezinformacji, nieporozumień i niepewności w firmie
  • spada efektywność – zła komunikacja wewnętrzna odbija się na wydajności działań całej firmy – niejasne przekazy, brak dostępu do istotnych informacji, a także trudności w porozumiewaniu się między poszczególnymi działami stają się często przyczyną opóźnień i błędów w realizacji celów biznesowych organizacji
  • podejmowane są nieodpowiednie decyzje – jeżeli informacje nie są dostępne lub zostają niewłaściwie przekazane, może to prowadzić do podejmowania decyzji na podstawie niepełnych lub błędnych danych, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na funkcjonowanie całej firmy
  • pojawiają się trudności we wdrażaniu zmian – w przypadku wprowadzania zmian organizacyjnych, jak np. restrukturyzacja czy nowe inicjatywy, brak odpowiedniej komunikacji może prowadzić do oporu pracowników w tym zakresie i trudności we wprowadzaniu jakichkolwiek zmian
  • dochodzi do strat finansowych – brak efektywnej komunikacji wewnętrznej może prowadzić do strat finansowych w wyniku m.in. niskiej efektywności pracy, utraty klientów i niezadowolenia pracowników

Brak audytu komunikacji wewnętrznej wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, które wpływają na całość funkcjonowania firmy. Audyt komunikacji wewnętrznej może zdecydowanie pomóc w identyfikacji tych problemów i być pierwszym krokiem do poprawy efektywności komunikacji wewnętrznej oraz ogólnej wydajności organizacyjnej.

Udostępnij
Zobacz także