Konferencje
Mobile Trends

List otwarty: 10 postulatów na rzecz przyszłości rynku pracy w sektorze technologicznym

LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.

Szanowni Państwo,

Liczby mówią same za siebie:

W Polsce, 90% firm boryka się z luką kompetencyjną, co utrudnia rekrutację właściwych pracowników, przy czym tylko 6% pracowników uczestniczyło w reskillingu (raport: „Reskilling wielki reset umiejętności”). Globalnie, 40% firm napotyka podobne wyzwania, a do 2025 roku połowa światowych pracowników będzie potrzebowała przekwalifikowania z powodu automatyzacji i technologicznego postępu (World Economic Forum). 

W Polsce, prognozuje się automatyzację niemal połowy czasu pracy do 2030 roku, ryzykując utratę 7,3 mln stanowisk (McKinsey Polska). Polska, zajmując 27. miejsce w UE pod względem kompetencji cyfrowych,musi podnieść umiejętności swojej siły roboczej (Eurostat).

W branży IT kobiety reprezentują tylko 17% specjalistów w Europie i 5% globalnych liderów technologicznych. Jednocześnie, stanowią one 24% pracowników w sektorze technologii cyfrowych, z czego tylko 30% jest świadomych ważności posiadania umiejętności cyfrowych (raporty: KE, PwC, Tytanki pracy). Nadal 33% Polaków uważa IT za domenę mężczyzn, co wskazuje na konieczność zmiany postrzegania i promowania roli kobiet w technologii („Reskilling oczami Polaków 2023”).

Te dane liczbowe jasno pokazują, że stojąc przed niezwykłą dynamiką zmian technologicznych i transformacji cyfrowej, konieczne jest przyspieszenie działań na rzecz przekwalifikowania i równości dostępu do możliwości zawodowych w sektorze technologicznym dla kobiet. 

Jako Future Collars – szkoła skoncentrowana na rozwijaniu cyfrowych umiejętności i kompetencji w Polsce – pragniemy zwrócić się do całej społeczności technologicznej o przyspieszenie i przedstawiamy 10 postulatów, mających na celu stawienie czoła tym wyzwaniom.

Poniższymi postulatami pragniemy zainicjować i pobudzić do współdziałania na rzecz rozwoju, przekwalifikowania, doskonalenia zawodowego (reskilling) oraz podnoszenia kwalifikacji (upskilling) pracowników, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na specjalistów w obszarze nowych technologii. Podkreślamy, że nabywanie umiejętności cyfrowych i technologicznych nie jest już wyborem, lecz koniecznością, aby móc odpowiadać na wymogi współczesnego rynku pracy.

Pragniemy rozpocząć dialog na temat roli edukacji i stałego rozwoju w budowaniu przyszłości.Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników jest inwestycją w przyszłość i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przedstawiamy 10 kluczowych zaleceń, których wdrożenie może znacząco przekształcić przyszłość rynku pracy, gwarantując kobietom równy dostęp do możliwości zawodowych w branży technologicznej i umożliwiając im pełne wykorzystanie swoich kompetencji. Apelujemy o zjednoczenie sił w celu promowania najlepszych praktyk, opracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz przyspieszenia i poszerzenia inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem.

Wierzymy, że jedynie poprzez współpracę możemy zbudować środowisko pracy, które jest inkluzywne, dynamiczne i konkurencyjne, zdolne do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości.

Zapraszamy wszystkich do dołączenia do naszego wysiłku i współpracy nad realizacją tych postulatów. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb rynku pracy, ale również zapewnienie długoterminowego i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

10 postulatów,  które mają na celu wspieranie i poprawę inicjatyw związanych z przekwalifikowaniem i podnoszeniem umiejętności

  1. Zachęcać do indywidualizacji ścieżek uczenia się: Należy promować możliwość samodzielnego określania przez uczących się ich ścieżek edukacyjnych, co zwiększa motywację do pracy i nauki przez całe życie.
  2. Podkreślać znaczenie zrównoważonego finansowania: Zrównoważone finansowanie jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a rola mikrofinansowania dla uczących się (zwykle zapewnianego przez rząd) jest istotnym czynnikiem sukcesu inicjatyw przekwalifikowania.
  3. Włączanie infrastruktury cyfrowej w proces edukacji: Cyfrowe narzędzia i trenerzy z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi są niezbędni do ułatwienia transferu wiedzy i zwiększenia możliwości zawodowych i edukacyjnych uczących się.
  4. Wspierać zaangażowanie sektora prywatnego: Prywatne finansowanie może pozytywnie wpływać na atrakcyjność firm na rynku pracy oraz na atrakcyjność osób, które podjęły prywatnie finansowane działania przekwalifikowania.
  5. Zapewnić reintegrację uczących się na rynek pracy: Współpraca z pracodawcami jest kluczowa, aby umożliwić reintegrację uczących się na rynek pracy po zakończeniu szkoleń.
  6. Promować długoterminowe wizje firm dotyczące umiejętności: Ogólnokrajowa strategia cyfrowa i umiejętności jest także pozytywnie skorelowana z rozwojem długoterminowych wizji firm w zakresie umiejętności.
  7. Zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania potrzeb indywidualnych i firmowych: Ważne jest, aby łączyć krótkoterminowe potrzeby z długoterminowymi orientacjami i zapewnić sytuacje korzystne dla obu stron.
  8. Rozważyć współfinansowanie przez uczących się: Współfinansowanie przez uczących się może być silnym dodatkowym motywatorem do ukończenia kursu szkoleniowego, choć może nie być stosowane do wszystkich grup docelowych.
  9. Promować równość płci w sektorze technologicznym: Ważne jest, aby aktywnie działać na rzecz budowania sektora technologicznego wolnego od stereotypów płciowych, gdzie kobiety są integralną częścią przyszłości technologicznej.
  10. Wspierać inicjatywy edukacyjne skierowane do dziewcząt i kobiet: Rozwijanie specjalistycznych programów edukacyjnych i karierowych dla dziewcząt i kobiet od najmłodszych lat aż po dorosłość jest kluczowe dla przełamywania społecznych stereotypów dotyczących udziału kobiet w IT. Tego typu inicjatywy pomagają zwiększyć atrakcyjność sektora dla kobiet i wspierają ich rozwój zawodowy

Te dziesięć rekomendacji wytycza drogę ku przyszłości rynku pracy w technologii, akcentując kluczową rolę przekwalifikowania, promocji inkluzywności i zapewnienia równych szans. Skupiają się na wsparciu ciągłego rozwoju zawodowego, umacnianiu pozycji kobiet w branży IT, współpracy między różnymi sektorami, adaptacji innowacyjnych rozwiązań w akredytacji umiejętności oraz promocji kultury ciągłego uczenia się. Te zalecenia mają za zadanie nie tylko przyspieszyć transformację umiejętności, ale także zbudować bardziej otwarty, zrównoważony i konkurencyjny rynek pracy, w którym każdy ma równe szanse na sukces.

Z poważaniem 

Beata Jarosz, CEO Future Collars
Joanna Pruszyńska-Witkowska, VP Future Collars 

Udostępnij
Mobile Trends
Zobacz także